GA13/GA20/GH13/GH20系列

GA13系列

形状·尺寸

式样

• 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
±3%、±5%(R25)
• B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
±3%(B25/50)
• 端子电极・・・・・・・・・・・・・・・
镀镍或焊锡
• 使用温度范围・・・・・・・・・・・
-40℃〜+300℃
-40℃〜+150℃
• 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
δ=1.3mW/℃
• 热响应时间常数・・・・・・・・・・・・
τ=14sec.
• 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
P=357mW(300℃耐熱品)
P=162mW(150℃耐熱品)

特 点

•可在高温下使用。
•适合自动插装。

特性

300ºC 耐热产品

GA13 系列 (R25)±3%,±5% (B25/50)±3%

型 号
电阻值
R25
B 值
B25/50
B 值
B25/85
R-T DATA
PDF CSV
3G202**
2kΩ
3,470K
3,507K
3G302**
3kΩ
3,470K
3,507K
6D502**
5kΩ
3,950K
3,961K
6P303**
30kΩ
3,948K
3,984K
3U104**
100kΩ
3,965K
4,038K

150ºC 耐热产品

GA13 系列 (R25)±3%,±5% (B25/50)±3%

型 号
电阻值
R25
B 值
B25/50
B 值
B25/85
R-T DATA
PDF CSV
3H103**
10kΩ
3,465K
3,502K
6E203**
20kΩ
3,965K
4,016K
6H503**
50kΩ
3,770K
3,820K

GA20系列

形状·尺寸

式样

• 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
±3%、±5%(R25)
• B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
±3%(B25/50)
• 端子电极・・・・・・・・・・・・・・・
镀镍或焊锡
• 使用温度范围・・・・・・・・・・・
-40℃〜+300℃
-40℃〜+150℃
 
• 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
δ=1.8mW/℃
• 热响应时间常数・・・・・・・・・・・・
τ=25sec.
• 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
P=495mW(300℃耐熱品)
P=225mW(150℃耐熱品)

特 点

•可在高温下使用。
•适合自动插装。

特性

300ºC 耐热产品

GA20 系列 (R25)±3%,±5% (B25/50)±3%

型 号
电阻值
R25
B 值
B25/50
B 值
B25/85
R-T DATA
PDF CSV
3G202**
2kΩ
3,470K
3,507K
3G302**
3kΩ
3,470K
3,507K
6D502**
5kΩ
3,950K
3,961K
6P203**
20kΩ
3,948K
3,984K
6P303**
30kΩ
3,948K
3,984K
3U503**
50kΩ
3,965K
4,038K
3U104**
100kΩ
3,965K
4,038K

150ºC 耐热产品

GA20 系列 (R25)±3%,±5% (B25/50)±3%

型 号
Type
电阻值
R25
B 值
B25/50
B 值
B25/85
R-T DATA
PDF CSV
3H103**
10kΩ
3,465K
3,502K

GH13系列

形状·尺寸

式样

• 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
±1%、±2%、±3%(R25)
• B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
±1%(B25/50)
• 端子电极・・・・・・・・・・・・・・・
镀镍或焊锡
• 使用温度范围・・・・・・・・・・・
-40℃〜+300℃
-40℃〜+150℃
• 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
δ=1.3mW/℃
• 热响应时间常数・・・・・・・・・・・・
τ=14sec.
• 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
P=357mW(300℃耐熱品)
P=162mW(150℃耐熱品)

特 点

•可在高温下使用。
•适合自动插装。

特性

300ºC 耐热产品

GH13 系列 (R25)±1%,±2%,±3% (B25/50)±1%

型 号
电阻值
B25/50
B 值
B25/85
B 值
R-T DATA
R25
电阻值容许偏差
PDF CSV
±1%
±2%
±3%
3G202**
2kΩ
3,470K±1%
3,507K
3G302**
3kΩ
3,470K±1%
3,507K
6D502**
5kΩ
3,950K±1%
3,961K
6P303**
30kΩ
3,948K±1%
3,984K
3U104**
100kΩ
3,965K±1%
4,038K

150ºC 耐热产品

GH13 系列 (R25)±1%,±2%,±3% (B25/50)±1%

型 号
电阻值
B25/50
B 值
B25/85
B 值
R-T DATA
R25
电阻值容许偏差
PDF CSV
±1%
±2%
±3%
3H103**
10kΩ
3,465K±1%
3,502K
6E203**
20kΩ
-
3,965K±1%
4,016K
6H503**
50kΩ
3,770K±1%
3,820K

GH20系列

形状·尺寸

式样

• 电阻值容许偏差 ・・・・・・・・・
±1%、±2%、±3%(R25)
• B值容许偏差・・・・・・・・・・・・
±1%(B25/50)
• 端子电极・・・・・・・・・・・・・・・
镀镍或焊锡
• 使用温度范围・・・・・・・・・・・
-40℃〜+300℃
-40℃〜+150℃
 
• 散热系数・・・・・・・・・・・・・・・
δ=1.8mW/℃
• 热响应时间常数・・・・・・・・・・・・
τ=25sec.
• 最大功率・・・・・・・・・・・・・・・
P=495mW(300℃耐熱品)
P=225mW(150℃耐熱品)

特 点

•可在高温下使用。
•适合自动插装。

特性

300ºC 耐热产品

GH20 系列 (R25)±1%,±2%,±3% (B25/50)±1%

型 号
电阻值
B25/50
B 值
B25/85
B 值
R-T DATA
R25
电阻值容许偏差
PDF CSV
±1%
±2%
±3%
3G202**
2kΩ
3,470K±1%
3,507K
3G302**
3kΩ
3,470K±1%
3,507K
6D502**
5kΩ
3,950K±1%
3,961K
6P203**
20kΩ
3,948K±1%
3,984K
6P303**
30kΩ
3,948K±1%
3,984K
3U503**
50kΩ
3,965K±1%
4,038K
3U104**
100kΩ
3,965K±1%
4,038K

150ºC 耐热产品

GH20 系列 (R25)±1%,±2%,±3% (B25/50)±1%

型 号
电阻值
B25/50
B 值
B25/85
B 值
R-T DATA
R25
电阻值容许偏差
PDF CSV
±1%
±2%
±3%
3H103**
10kΩ
3,465K±1%
3,502K
Copyright © Mitsubishi Materials Corporation All Rights Reserved.