DA53 系列

DA53是利用微隙进行电场放电的浪涌保护元件。浪涌响应性好,可适应各种AC耐电压试验,是需要较大浪涌耐量的电源线防浪涌的理想浪涌吸收元件。

特 点

●结构极其小巧。(直径5.3mm,长度10mm)
●可适应各种AC耐电压试验。
●浪涌耐量大、3000A。
●浪涌响应性好,限制电压低。
●静电容量小,绝缘性优异。
●可稳定应对反复浪涌及环境变化。
●无极性。
●无明暗场所的特性差异。
●DA53系列可在各种电源电路中与压敏电阻组合使用。

形状·尺寸特性

型 号 直流放电开始电压 绝缘阻抗 静电容量
1kHz-6V max.
浪涌耐量
8/20μsec.
DA53-501M 500V(400~600) 100MΩ min. DC 250V 1pF max. 8/20μsec.
3,000A
DA53-701M 700V(560~840)
DA53-272M 2,700V(2,160~3,240) DC 500V
DA53-302M 3,000V(2,400~3,600)
DA53-362M 3,600V(2.880~4,320)
DA53-622M 6,200V(4,960~7,440) DC 1,000V
DA53-752M 7,500V(6,000~9,000)
DA53-782M 7,800V(6,240~9,360)
型 号 浪涌寿命
8/20μsec.
100A
AC耐电压 UL规格认证产品 CSA规格认证产品 EN规格认证产品
3)
UL1449
4)
LTI-002-2011
5)
EN62368-1
DA53-501M 300times -- - - -
DA53-701M ○ 1) - -
DA53-272M AC1,000V-1min.
AC1,200V-3sec.
○ 1) ○ 1) -
DA53-302M AC1,500V-1min. ○ 1) ○ 1) ○ 2)
DA53-362M AC1,800V-3sec. ○ 1) ○ 1) ○ 2)
DA53-622M AC3,000V-3sec. - ○ 1) ○ 2)
DA53-752M AC3,600V-3sec. - ○ 1) ○ 2)
DA53-782M AC4,000V-1min. - - ○ 2)
1): 与压敏电阻(AC125V:V1mA≥270V,D≥ø5mm,AC250V:V1mA≥470V,D≥ø5mm)电气串接(导线绕焊、压接、焊接等)即可被认证。
2): 与压敏电阻(V1mA≥470V,D≥ø5mm)电气串接(导线绕焊、压接、焊接)即可被认证。
3): UL Standard UL 1449 File No. E318314
4): CSA Standard LTI-002-2011 File No. CA111411
5): TÜV Report No. J9851289(DA53-752M,782M), J9850855(DA53-302M,362M,622M)
Copyright © Mitsubishi Materials Corporation All Rights Reserved.